نویسنده = ایزدخواه، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل راهبردی ارزیابی عملکرد در شرکت های ساختمانی با ترکیب روش های BSC و AHP

دوره 11، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 5-27

10.22059/jomc.2013.36079

علی خاتمی فیروز آبادی؛ محمد مهدی ایزدخواه