نویسنده = حسینی، مرضیه سادات
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل OEM (مورد مطالعه: نواحی آموزش‌وپرورش استان قم)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1201-1221

10.22059/jomc.2016.55434

مرضیه سادات حسینی؛ معصومه شامی؛ حسین خنیفر