نویسنده = حاجی کریمی، عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. پیشایندها و برآیندهای کوچک سازی سازمانی از دیدگاه سرمایه های انسانی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 981-999

10.22059/jomc.2016.60488

عباسعلی حاجی کریمی؛ بهزاد محمدیان