نویسنده = ابن یامینی، شیوا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر انعکاس گری تیمی بر عملکرد تیمی در تیم های پروژه ای

دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 63-84

10.22059/jomc.2014.36640

بنفشه ندیمی؛ آرین قلی پور؛ شیوا ابن یامینی