نویسنده = جعفری، سیدمحمدباقر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطة معنویت در محیط کار از دیدگاه میلیمن و درگیرشدن در کار (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان قم)

دوره 12، شماره 1، بهار 1393، صفحه 41-61

10.22059/jomc.2014.50182

سید مجید احدی شعار؛ حمید رضا ایرانی؛ مهدی گل وردی؛ سیدمحمدباقر جعفری