نویسنده = ذوقی پور، سودابه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل استرس‌زای شغلی و رابطة آن‌ با کیفیت زندگی کاری (مطالعۀ موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 113-1133

10.22059/jomc.2016.55430

سید محمد میرکمالی؛ ابراهیم مزاری؛ کبری خباره؛ سودابه ذوقی پور