نویسنده = امانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ بین سکوت سازمانی و چابکی سازمان از دیدگاه کارکنان آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 465-482

10.22059/jomc.2017.62530

مریم امانی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ محمد میرزایی علی آبادی