نویسنده = سید جوادین، سیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی روش ها و منابع یادگیری کارشناسان و مدیران منابع انسانی در صنعت خودرو: نگاهی روایتی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 937-959

10.22059/jomc.2016.60486

قنبر محمدی الیاسی؛ سیدرضا سید جوادین؛ مجتبی عربی