نویسنده = احمدی، سید علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل اعتماد آگاهانۀ ذی‌نفعان به سازمان (مورد مطالعه: مشتریان شرکت‌های خودروسازی داخلی)

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 393-410

10.22059/jomc.2018.205054.1006809

حمیدرضا عسگری ده آبادی؛ سید علی اکبر احمدی؛ حسن درویش؛ عادل آذر