نویسنده = اسدالهی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتبار یابی پرسش نامه فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش (EOCQ)(مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهر بیرجند)

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 141-163

10.22059/jomc.2017.61281

نرگس قدسیان؛ محمد رضا اسدی یونسی؛ هادی پور شافعی؛ محمد اسدالهی