نویسنده = شریعت‌نژاد، علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثر فرهنگ بوروکراتیک بر تنبلی سازمانی با نقش میانجی بدبینی سازمانی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 549-567

10.22059/jomc.2019.253338.1007480

رضا سپهوند؛ عبدالله ساعدی؛ علی شریعت‌نژاد