نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. گونه‌شناسی سخاوت در سازمان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 589-612

10.22059/jomc.2014.53082

سید مهدی الوانی؛ غلامرضا جندقی؛ حسن زارعی متین؛ حمیدرضا ایرانی


2. بررسی رابطة معنویت در محیط کار از دیدگاه میلیمن و درگیرشدن در کار (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان قم)

دوره 12، شماره 1، بهار 1393، صفحه 41-61

10.22059/jomc.2014.50182

سید مجید احدی شعار؛ حمید رضا ایرانی؛ مهدی گل وردی؛ سیدمحمدباقر جعفری