کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
طراحی مدل سنجش خرده فرهنگ های سازمانی (مطالعۀ موردی: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران)

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 665-693

10.22059/jomc.2017.219708.1007035

حشمت اله صادقی؛ سید نجم الدین موسوی؛ محمد حکاک؛ امیرهوشنگ نظرپوری


در جست‌وجوی فنون تعیین روایی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1385

محمد رضا مهرگان؛ محمدرضا زالی