ارائة الگوی رهبری اثربخش به منظور افزایش رضایت شغلی کارکنان درمانی در دوران کرونا (مورد مطالعه: بیمارستان‌های منتخب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، پردیس بین‌المللی ارس، دانشگاه تهران، جلفا، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی و کسب‌وکار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

عدم رضایت شغلی کارکنان درمانی باعث کند شدن فرایند بهبود بیماری، طولانی ‌شدن اقامت بیمار در بیمارستان، افزایش هزینه، و در نهایت عدم رضایت استفاده‌کنندگان این خدمات می‌شود. از عوامل مهم اثرگذار بر رضایت شغلی رهبری اثربخش است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارائة الگوی رهبری اثربخش به منظور افزایش رضایت شغلی کارکنان درمانی بود. پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای و از نظر نوع روش توصیفی‌ـ اکتشافی است. استراتژی پژوهش نظریة داده‌بنیاد مبتنی بر رهیافت ظاهرشوندة گلیزر بود. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل مدیران، سرپرستاران، و سوپروایزرهای بیمارستان‌های دولتی و خصوصی بودند که با منطق اشباع نظری با 13 نفر مصاحبة نیمه‌ساختاریافته انجام شد. شیوة تحلیل داده‌ها کدگذاری باز و انتخابی و نظری بود. یافته‌های پژوهش بیان می‌کند که شش مقولة اصلی شامل ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های بین فردی، رشد پیروان، استفادة صحیح از ابزارها، عوامل سازمانی، و عوامل محیطی تشکیل‌دهندة رهبری اثربخش در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌ـ درمانی ایران هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احسانی، مریم؛ صداقتی، مریم و قنبری، عاطفه (1391). بررسی ارتباط بین سبک‌های رهبری سرپرستاران با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش‌های داخلی و جراحی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن. آموزش و اخلاق پرستاری، 1(1)، 14 ـ 20.
بهمنی، اکبر (1399). بررسی تأثیر نوبت‌های کاری در شرایط کرونا بر فرسودگی شغلی کارکنان با نقش میانجی استرس ابتلا به کرونا. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت پرستاری، 9(4)، 20 ـ 26.
تقی‌زاده، راضیه و یزدانی، حمیدرضا (1399). تدوین چارچوب رهبری اثربخش در سمن‌های زیست‌محیطی. فرایند مدیریت و توسعه، 33(1)، 105 ـ 131.
رضایی، یوسف؛ حاجی‌کریمی، عباس‌علی؛ سیدجوادین، سید رضا و حسن‌قلی‌پور، طهمورث (1399). طراحی مدل ساختاری‌ـ  تفسیری عوامل سازمانی توسعة رهبری اثربخش. پژوهشهای مدیریت عمومی، 13(49)، 83 ـ 109.
صادقی، امیر؛ گهرلوارکواز، عسکر؛ چراغی، فاطمه و مقیم‌بیگی، عباس (1394). رابطة بین سبک رهبری خدمتگزار سرپرستاران و رضایت شغلی پرستاران. مدیریت پرستاری، 4(1)، 24 ـ 38.
صافی، محمدحسین؛ محمدی، فریما؛ عموزاده، ایمان و عرشی، شهنام (1394). بررسی رابطة بین سبک رهبری مدیران با رضایت و فرسودگی شغلی کارکنان در مرکز بهداشت شمال تهران. سلامت اجتماعی، 2(2)، 17 ـ 26.
علامه، سید محسن؛ چیت‌ساز، علی و یونسی‌فر، سید محمد (1397). ارتباط سبک‌های رهبری، تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران (مطالعة موردی: بیمارستان شهید صدوقی یزد). فصلنامة مرکز مطالعات و توسعة آموزش علوم پزشکی، 9(2)، 84 ـ 92.
محمدی، احمد؛ بهشتی‌فر، ملیکه و کاظمی، حسین (1398). طراحی الگوی رهبری اثربخش در آجا مبتنی بر تکنیک دلفی فازی. مدیریت نظامی، 19(4)، 127 ـ 162.
Allameh, S. M., Chit Saz, A., & Yonesi Far, S, M. (2018). The Relationship between Leadership Styles, Organizational Commitment and Nurses' Job Satisfaction (Case Study: Shahid Sadoughi Hospital, Yazd). Quarterly Journal of the Center for the Study and Development of Medical Education, 9(2), 84-92. (in Persian)
Alshahrani, F.M.M. & Baig, L.A. (2016). Effect of leadership styles on job satisfaction among critical care nurses in Aseer, Saudi Arabia. Journal of the College of physicians and Surgeons Pakistan, 26(5), 366-370.
Belias, D., Rossidis, I., Papademetriou, C., & Mantas, C. (2021). Job Satisfaction as Affected by Types of Leadership: A Case Study of Greek Tourism Sector. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 1-19.
Casida, J. M. (2007). The relationship of nurse managers' leadership styles and nursing unit organizational culture in acute care hospitals in New Jersey.
Cote, R. (2017). Vision of effective leadership. International Journal of Business Administration, 8(6), 1-10.
Dhamija, P., Gupta, S., & Bag, S. (2019). Measuring of job satisfaction: the use of quality of work life factors. Benchmarking: An International Journal, 11(3), 68-84.
Dooris, M., Powell, S., Parkin, D., & Farrier, A. (2021). Health promoting universities: effective leadership for health, well-being and sustainability. Health Education.
Ehsani, M., Sedaghati, M., & Ghanbari, A. (2012). Investigating the relationship between leadership styles of nurses and job satisfaction of nurses working in internal medicine and surgery wards of hospitals affiliated to Islamic Azad University, Tonekabon Branch. Journal of Nursing Education and Ethics, 1(1), 14-20. (in Persian)
Flick, U. (Ed.). (2013). The SAGE handbook of qualitative data analysis. Sage.
Havig, A. K., Skogstad, A., Kjekshus, L. E., & Romøren, T. I. (2011). Leadership, staffing and quality of care in nursing homes. BMC Health Services Research, 11(1), 1-13.
Humphrey, R. H. (2013). Effective leadership: Theory, cases, and applications. SAGE Publications.
Jayavant, S. (2016). Mapping the complexities of effective leadership for social justice praxis in urban Auckland primary schools. Education Sciences, 6(1), 11.
Jensen, L. A. & Allen (1996). Meta-Synthesis of Qualitative Findings. Qualitative Health Research, 6 (4), 553-560.
Kaveh, J., Ruzbeh, A. M., & Ahmadi, S. (2012). Assessing Correlation Between Leadership Styles Of Nurse Managers And Nurses’intention To Stay.
Manoochehri, H., Atashzadeh-Shoorideh, F., & Akbarzadeh Baghban, A. (2017). Relationship between leadership style and perceived organizational justice. Quarterly Journal of Nursing Management, 6(1), 62-71.
Meng, J. & Berger, B. K. (2019). The Impact of organizational Culture and leadership performance on PR professionals’ job satisfaction: Testing the joint mediating effects of engagement and trust.
Morehouse, R.E. & Maykut, P. (2002). Beginning Qualitative Research: A Philosophical and Practical Guide: Routledge.
Moro, S., Ramos, R. F., & Rita, P. (2020). What drives job satisfaction in IT companies?. International Journal of Productivity and Performance Management.
Negussie, N. & Demissie, A. (2013). Relationship between leadership styles of Nurese managers and nurses’ job satisfaction in Jimma University Specialized Hospital. Ethiopian journal of health sciences, 23(1), 50-58.
Noureddine, D. (2015). The problem of effective leadership from the perspective of corporate management development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 181, 62-71.
Pfannstiel, M. A. & Rasche, C. (2019). Service Design and Service Thinking in Healthcare and Hospital Management. Springer International Publishing.
Rad, M., Saburie, O., & Saburie, E. (2020). Job Satisfaction and its Related Factors in Healthcare Staff of Sabzevar Hospitals in 2015. Health and Development Journal, 8(4), 345-356.
Rezaii, Y., Haji Karimi, A. A., Seyed-Javadin, S, R., &  Hasan Gholi Pour, T. (2020). Designing a structural-interpretive model of organizational factors for effective leadership development. Quarterly Journal of Public Management Research, 13(49), 83-109. (in Persian)
Sadeghi, A., Gaharlovar Kovaz, A., Cheraghi, F., & Moghim Beyghi. (2015). The relationship between nurses 'servant leadership style and nurses' job satisfaction. Quarterly Journal of Nursing Management, 4(1), 24-38. (in Persian)
Safii, M, H., Mohamadi, F., Amozadeh, I., & Arshi, S. (2015). Investigating the relationship between managers' leadership style and job satisfaction and burnout of employees in North Tehran Health Center. Social Health Quarterly, 2(2). 17-26. (in Persian)
Schuetz, A. (2016). Effective Leadership and its Impact on an Organisation’s Success. Journal of Corporate Responsibility and Leadership, 3(3), 73-90.
Sethuraman, K. & Suresh, J. (2014). Effective leadership styles. International Business Research, 7(9), 165.
Syafii, L. I., Thoyib, A., & Nimran, U. (2015). The role of corporate culture and employee motivation as a mediating variable of leadership style related with the employee performance (studies in Perum Perhutani). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211, 1142-1147.
Taghi Zadeh, R. & Yazdani, H. R. (2020). Develop an effective leadership framework in environmental cements. Quarterly Journal of Management and Development Process, 33(1), 105-131. (in Persian)
Thite, M. (2000). Leadership styles in information technology projects. International Journal of Project Management, 18(4), 235-241.
Virtanen, P. & Tammeaid, M. (2020). Practical Focus Areas in Generating Effective Leadership Development. In Developing Public Sector Leadership (pp. 95-115). Springer, Cham.
West, M. A., Borrill, C. S., Dawson, J. F., Brodbeck, F., Shapiro, D. A., & Haward, B. (2003). Leadership clarity and team innovation in health care. The leadership quarterly, 14(4-5), 393-410.
Zilembo, M. & Monterosso, L. (2008). Nursing students’ perceptions of desirable leadership qualities in nurse preceptors: A descriptive survey. Contemporary Nurse, 27(2), 194-206.
Bottani, E (2010). Profile and enablers of agile companies: An empirical investigation. International Journal of Production Economics, Vol. 125, pp. 251–261.