ارائه الگوی رهبری اثربخش به‌منظور افزایش رضایت شغلی کارکنان درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در دوران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رفتار سازمانی -پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی ، پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران، ایران

3 دانشگاه تهران

4 استاد یار پردیس فارابی

چکیده

عدم رضایت شغلی کارکنان درمانی، باعث کند شدن فرآیند بهبود بیماری، طولانی‌شدن اقامت بیمار در بیمارستان، افزایش هزینه و در نهایت عدم رضایت استفاده‌کنندگان این خدمات می‌گردد. از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی رهبری اثربخش است. بنابراین هدف ازپژوهش حاضر ارائه الگوی رهبری اثربخش به‌منظور افزایش رضایت شغلی کارکنان درمانی می‌باشد. پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای و از نظر نوع روش توصیفی- اکتشافی است. استراتژی پژوهش نظریه داده بنیاد مبتنی بر رهیافت ظاهرشونده گلیزر می‌باشد. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل مدیران، سرپرستاران و سوپروایزرهای بیمارستان‌های دولتی و خصوصی می‌باشد که با منطق اشباع نظری با 13 نفر مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. شیوه تحلیل داده‌ها کدگذاری باز، انتخابی و نظری بوده است. یافته‌های پژوهش بیان می‌کند که 6 مقوله اصلی: ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های بین فردی، رشد پیروان، استفاده صحیح از ابزارها، عوامل سازمانی و عوامل محیطی تشکیل‌دهنده رهبری اثربخش در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات