نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، الهام امتزاج کار و زندگی به مثابة یک ساخت نوپدید در سازمان‌های مردم‌نهاد: پژوهشی با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 565-589]
 • ابراهیم زاده دستجردی، رضا شناسایی ابعاد رفتارهای انحرافی در محیط کار با استفاده از رویکرد فراترکیب [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 647-676]
 • احمدی الوار، زهرا فراترکیب و فراروش تحقیقات رفتارهای انحرافی در سازمان‏های ایرانی: بررسی پیامدها [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 321-351]
 • ایدی، محمد ارائه مدل ارتباطی مدیران بازرگانی با افراد زیر مجموعه در فرهنگ اسلامی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 165-191]
 • اردو، فاطمه فراترکیب مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی دانشگاه (رویکردی کیفی جهت بازشناسی اولویت‌های جامعۀ دانشگاهی شایسته‌محور) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 257-290]
 • اسلامی، سعید ارائۀ مدلی به منظور شناسایی سبک رفتار سیاسی مدیران در بخش خصوصی [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 353-373]
 • اشگرف، رضا شبکة ارتباطی راهبردهای کارآفرینان خط‌مشی در نظام خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 487-518]
 • اعتباریان، اکبر شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر تعالی سازمان‌های فرهنگی‌ـ هنری در ارائة خدمات آموزش‌های هنری (مطالعة موردی: سازمان حوزة هنری انقلاب اسلامی) [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 591-612]
 • الوانی، سید مهدی طراحی مدل پیشران‌های نشاط کارکنان سازمان‌ها با تکنیک فراترکیب [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 101-117]
 • امیرکبیری، علی رضا شناسایی مؤلفه‌ها، بستر و پیامدهای مدل عدالت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی (مطالعۀ موردی: آموزش‌وپرورش استان اردبیل) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 291-319]

ب

 • باباشاهی، جبار فهم فرایند شکل‏گیری امیدواری سازمانی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 1-37]

پ

 • پاشایی یوسف کندی، عزیزه عملکرد شغلی: واکاوی نقش ارزش‏های سازمانی و رضایت از ارتباطات بر مالکیت روانشناختی پرستاران [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 375-399]
 • پورقاسم، محسن بررسی رابطۀ فرهنگ سازمانی دوسوتوان و عملکرد سازمانی: تبیین نقش تصمیمات و جهت‏ گیری‏های استراتژیک دوسویه [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 427-452]
 • پورکریمی، جواد فراترکیب مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی دانشگاه (رویکردی کیفی جهت بازشناسی اولویت‌های جامعۀ دانشگاهی شایسته‌محور) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 257-290]
 • پورکریمی، جواد ارائة الگوی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کشور تحت حمایت کمیتة امداد امام خمینی(ره) [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 705-728]

ت

ج

 • جعفری نیا، سعید شناسایی پیشایندها و پسایندهای مدیریت اثر سازمانی با رویکرد فراترکیب و دلفی فازی [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 613-645]

ح

 • حیدرنژاد، زهرا ارائه مدل ارتباطی مدیران بازرگانی با افراد زیر مجموعه در فرهنگ اسلامی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 165-191]
 • حسنی، محمد عملکرد شغلی: واکاوی نقش ارزش‏های سازمانی و رضایت از ارتباطات بر مالکیت روانشناختی پرستاران [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 375-399]
 • حسینی نیا هتکه پشتی، سیده سمانه پیشایندها و پسایندهای رهبری تسهیم‏‌گرا (مطالعۀ موردی: مدارس دولتی شهر بوشهر) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 229-255]
 • حمدی، کریم شناسایی و اولویت‏بندی پیشران‏های توسعة فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 119-141]
 • حمیدی زاده، علی شبکة ارتباطی راهبردهای کارآفرینان خط‌مشی در نظام خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 487-518]

خ

 • خانی، ناصر شناسایی علل و پیامدهای کندذهنی سازمانی در ادارة امور مالیاتی استان اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 193-227]
 • خلیلی عراقی، مریم شناسایی و اولویت‏بندی پیشران‏های توسعة فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 119-141]
 • خنیفر، حسین بررسی عکس‌العمل مخاطب به بازاریابی سبز با لحاظ نقش ادراک از شخصیت [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 39-69]

د

 • دانایی‌فرد، حسن شبکة ارتباطی راهبردهای کارآفرینان خط‌مشی در نظام خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 487-518]

ذ

 • ذاکرصالحی، غلامرضا فراترکیب مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی دانشگاه (رویکردی کیفی جهت بازشناسی اولویت‌های جامعۀ دانشگاهی شایسته‌محور) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 257-290]

ر

 • ربیعی مندجین، محمد رضا شناسایی مؤلفه‌ها، بستر و پیامدهای مدل عدالت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی (مطالعۀ موردی: آموزش‌وپرورش استان اردبیل) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 291-319]
 • رستگار، عباس‌علی سایش اجتماعی و رفتارهای انحرافی سازمانی: بررسی نقش میانجیگری سکوت سازمانی و خستگی عاطفی [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 751-779]
 • رضائیان، علی الزامات نهادینه‌سازی فرهنگ از منظر قرآن [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 143-164]

ز

 • زارع، رضا طراحی مدل سیستماتیک طفره‏روی سازمانی: پیشایندها و پیامدها [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 401-425]
 • زارعی متین، حسن فهم فرایند شکل‏گیری امیدواری سازمانی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 1-37]

س

 • سپهوند، رضا اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز (مورد مطالعه: مدیران و کارشناسان شرکت‌های کوچک فرآوری ضایعات) [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 71-100]
 • سپهوند، مسعود اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز (مورد مطالعه: مدیران و کارشناسان شرکت‌های کوچک فرآوری ضایعات) [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 71-100]
 • سید نقوی، میرعلی طراحی مدل معماری جامعه ‏پذیری سازمانی بر اساس تعریف معماری در کارت امتیازی منابع انسانی: یک مطالعة فراترکیب [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 453-486]
 • سلطانی، مرتضی بررسی عکس‌العمل مخاطب به بازاریابی سبز با لحاظ نقش ادراک از شخصیت [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 39-69]
 • سلطانی فتح، مسعود ارائۀ مدلی به منظور شناسایی سبک رفتار سیاسی مدیران در بخش خصوصی [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 353-373]
 • سلیمی، فائزه شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف‌گرایی در میان کارکنان سازمان‌های دولتی [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 677-703]

ش

 • شریعت نژاد، علی شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندها‌ و پسایندهای‌ سایش اجتماعی در سازمان‌ها با استفاده از رویکرد دلفی‌فازی‌ [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 781-799]
 • شریعت نژاد، علی ارائة الگوی سایش‌‌‌‌ اجتماعی در بطن فرهنگ سازمان‌های دولتی (با تکیه بر نظر خبرگان سازمانی) [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 519-543]

ص

 • صیادی، سعیده بررسی عکس‌العمل مخاطب به بازاریابی سبز با لحاظ نقش ادراک از شخصیت [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 39-69]
 • صادقی ده چشمه، مهرداد شناسایی ابعاد رفتارهای انحرافی در محیط کار با استفاده از رویکرد فراترکیب [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 647-676]
 • صدرائی، سحر بررسی نقش مؤثر شایستگی‏ ارتباطی بر هوش فرهنگی مدیران (مطالعة موردی: مدیران بانک کشاورزی استان تهران) [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 729-750]
 • صفردوست مرکیه، عاطیه بررسی رابطۀ فرهنگ سازمانی دوسوتوان و عملکرد سازمانی: تبیین نقش تصمیمات و جهت‏ گیری‏های استراتژیک دوسویه [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 427-452]

ض

 • ضابطی، معین طراحی مدل سیستماتیک طفره‏روی سازمانی: پیشایندها و پیامدها [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 401-425]
 • ضربی، سودا شناسایی مؤلفه‌ها، بستر و پیامدهای مدل عدالت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی (مطالعۀ موردی: آموزش‌وپرورش استان اردبیل) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 291-319]

ط

 • طاهری، فاطمه پیشایندها و پسایندهای رهبری تسهیم‏‌گرا (مطالعۀ موردی: مدارس دولتی شهر بوشهر) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 229-255]
 • طباطبائیان، سید حبیب الله بررسی رابطۀ فرهنگ سازمانی دوسوتوان و عملکرد سازمانی: تبیین نقش تصمیمات و جهت‏ گیری‏های استراتژیک دوسویه [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 427-452]
 • طهرانی، مریم شناسایی پیشایندها و پسایندهای مدیریت اثر سازمانی با رویکرد فراترکیب و دلفی فازی [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 613-645]

ع

 • عارف نژاد، محسن اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز (مورد مطالعه: مدیران و کارشناسان شرکت‌های کوچک فرآوری ضایعات) [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 71-100]
 • عارف نژاد، محسن شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندها‌ و پسایندهای‌ سایش اجتماعی در سازمان‌ها با استفاده از رویکرد دلفی‌فازی‌ [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 781-799]
 • علوی متین، فاطمه سایش اجتماعی و رفتارهای انحرافی سازمانی: بررسی نقش میانجیگری سکوت سازمانی و خستگی عاطفی [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 751-779]

غ

 • غفوری، پریا طراحی مدل معماری جامعه ‏پذیری سازمانی بر اساس تعریف معماری در کارت امتیازی منابع انسانی: یک مطالعة فراترکیب [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 453-486]

ف

 • فیاضی، مرجان طراحی مدل معماری جامعه ‏پذیری سازمانی بر اساس تعریف معماری در کارت امتیازی منابع انسانی: یک مطالعة فراترکیب [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 453-486]
 • فاضل پور، فاطمه ارائه مدل ارتباطی مدیران بازرگانی با افراد زیر مجموعه در فرهنگ اسلامی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 165-191]
 • فتحی زاده، علیرضا طراحی مدل سیستماتیک طفره‏روی سازمانی: پیشایندها و پیامدها [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 401-425]
 • فرخ سرشت، بهزاد طراحی مدل پیشران‌های نشاط کارکنان سازمان‌ها با تکنیک فراترکیب [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 101-117]
 • فرخ سرشت، بهزاد ارائۀ مدلی به منظور شناسایی سبک رفتار سیاسی مدیران در بخش خصوصی [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 353-373]
 • فرمانفرمایی، تکتم شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر تعالی سازمان‌های فرهنگی‌ـ هنری در ارائة خدمات آموزش‌های هنری (مطالعة موردی: سازمان حوزة هنری انقلاب اسلامی) [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 591-612]
 • فیض، داود فراترکیب و فراروش تحقیقات رفتارهای انحرافی در سازمان‏های ایرانی: بررسی پیامدها [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 321-351]

ق

 • قائدامینی هارونی، عباس شناسایی ابعاد رفتارهای انحرافی در محیط کار با استفاده از رویکرد فراترکیب [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 647-676]
 • قربانی، یاسمن شناسایی پیشایندها و پسایندهای مدیریت اثر سازمانی با رویکرد فراترکیب و دلفی فازی [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 613-645]

ک

 • کیاکجوری، داود ارائۀ مدلی به منظور شناسایی سبک رفتار سیاسی مدیران در بخش خصوصی [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 353-373]
 • کبیری، نوشین فهم فرایند شکل‏گیری امیدواری سازمانی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 1-37]
 • کرامتی، محمدرضا فراترکیب مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی دانشگاه (رویکردی کیفی جهت بازشناسی اولویت‌های جامعۀ دانشگاهی شایسته‌محور) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 257-290]
 • کریمیان، مهدیه شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر تعالی سازمان‌های فرهنگی‌ـ هنری در ارائة خدمات آموزش‌های هنری (مطالعة موردی: سازمان حوزة هنری انقلاب اسلامی) [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 591-612]
 • کریمی قرطمانی، سمانه شناسایی علل و پیامدهای کندذهنی سازمانی در ادارة امور مالیاتی استان اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 193-227]

گ

 • گودرزی، محمد علی ارائة الگوی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کشور تحت حمایت کمیتة امداد امام خمینی(ره) [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 705-728]

م

 • محترم، معصومه کاوشی پدیدارشناسانه به ادراک دانشجویان دکتری رشته ‏های علوم انسانی دانشگاه شیراز از تصویر دانشگاه [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 545-564]
 • مدرسی، میثم فراترکیب و فراروش تحقیقات رفتارهای انحرافی در سازمان‏های ایرانی: بررسی پیامدها [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 321-351]
 • مزاری، ابراهیم ارائة الگوی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کشور تحت حمایت کمیتة امداد امام خمینی(ره) [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 705-728]
 • معدنی، جواد پیوند مفهومی شفافیت سازمانی و فرهنگ سازمانی سالم در نهادهای دولتی (مورد مطالعه: سازمان‌های نظارتی قوة قضائیه) [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 801-825]
 • معصومی نژاد، فرانک طراحی مدل پیشران‌های نشاط کارکنان سازمان‌ها با تکنیک فراترکیب [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 101-117]
 • مهرآراد، محمد حسین شناسایی و اولویت‏بندی پیشران‏های توسعة فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 119-141]
 • مؤید، انیس شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندها‌ و پسایندهای‌ سایش اجتماعی در سازمان‌ها با استفاده از رویکرد دلفی‌فازی‌ [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 781-799]
 • موسوی، سیده نسیم شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندها‌ و پسایندهای‌ سایش اجتماعی در سازمان‌ها با استفاده از رویکرد دلفی‌فازی‌ [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 781-799]
 • موسوی، سیده نسیم ارائة الگوی سایش‌‌‌‌ اجتماعی در بطن فرهنگ سازمان‌های دولتی (با تکیه بر نظر خبرگان سازمانی) [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 519-543]
 • مولوی، زینب شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف‌گرایی در میان کارکنان سازمان‌های دولتی [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 677-703]

ن

 • نجاری، سارا بررسی نقش مؤثر شایستگی‏ ارتباطی بر هوش فرهنگی مدیران (مطالعة موردی: مدیران بانک کشاورزی استان تهران) [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 729-750]
 • نصراصفهانی، علی شناسایی علل و پیامدهای کندذهنی سازمانی در ادارة امور مالیاتی استان اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 193-227]
 • نظرپوری، امیر هوشنگ اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز (مورد مطالعه: مدیران و کارشناسان شرکت‌های کوچک فرآوری ضایعات) [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 71-100]
 • نقی پورفر، ولی الله الزامات نهادینه‌سازی فرهنگ از منظر قرآن [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 143-164]

و

 • وثوقی راد، وحید الزامات نهادینه‌سازی فرهنگ از منظر قرآن [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 143-164]
 • ویشلقی، مهدیه سایش اجتماعی و رفتارهای انحرافی سازمانی: بررسی نقش میانجیگری سکوت سازمانی و خستگی عاطفی [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 751-779]

ی

 • یزدانی، حمید رضا طراحی مدل معماری جامعه ‏پذیری سازمانی بر اساس تعریف معماری در کارت امتیازی منابع انسانی: یک مطالعة فراترکیب [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 453-486]