نویسنده = امیرى، دکتر على نقى
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی جامع به خود کنترلی دو سازمان

دوره 2، شماره 3، زمستان 1383

دکتر على نقى امیرى