نویسنده = پیران‌نژاد، علی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پیشایندهای مؤثر بر سایبرلوفینگ

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 503-519

10.22059/jomc.2018.219712.1007034

علی رزمی؛ آرین قلی‌پور؛ علی پیران‌نژاد