نویسنده = اسدی یونسی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و اعتبار یابی پرسش نامه فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش (EOCQ)(مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهر بیرجند)

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 141-163

10.22059/jomc.2017.61281

نرگس قدسیان؛ محمد رضا اسدی یونسی؛ هادی پور شافعی؛ محمد اسدالهی


2. الگوی فرهنگ سازمانی سازمان‌های آموزشی(EOCM) (مورد مطالعه آموزش و پرورش شهر بیرجند)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 343-367

10.22059/jomc.2015.54105

نرگس قدسیان؛ کمال درانی؛ هادی پورشافعی؛ محمدرضا اسدی یونسی