نویسنده = حسن زاده، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع رشد بیمه‌های انرژی در صنعت بیمة کشور و پیشنهاد راهکارهای مناسب

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 681-696

10.22059/jomc.2014.53092

معصومه شامی؛ حسین خنیفر؛ حمیدرضا حسن زاده