موضوعات = بدبینی سازمانی ، علت شناسی و راحل کاوی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل اثر فرهنگ بوروکراتیک بر تنبلی سازمانی با نقش میانجی بدبینی سازمانی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 549-567

10.22059/jomc.2019.253338.1007480

رضا سپهوند؛ عبدالله ساعدی؛ علی شریعت‌نژاد


2. بررسی تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی، و روانی بر رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار

دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 445-467

10.22059/jomc.2019.243188.1007352

بهرام عبادپور؛ محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ جعفر باباجانی؛ پیام حنفی‌زاده