دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 1056، تابستان 1384 (9) 
1. روایی در تحقیق کیفی

دکتر ابوالحسن فقیهی؛ محسن علیزاده