دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 1059، مهر 1384 (10) 
طراحی و تبیین مدلی برای توسعه دانشگاه مجازی در ایران

دکتر امیر مانیان؛ دکتر غلامعلی منتظر؛ دکتر حمید پزشک؛ محمد موسی خانی