نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر انعکاس گری تیمی بر عملکرد تیمی در تیم های پروژه ای

دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 63-84

10.22059/jomc.2014.36640

بنفشه ندیمی؛ آرین قلی پور؛ شیوا ابن یامینی


2. تحلیل میدان نیرو در برنامه ریزی برای جانشین شرکت ایتوک

دوره 10، شماره 26، زمستان 1391، صفحه 155-180

10.22059/jomc.2013.29923

مهدی سبک رو؛ آرین قلی پور؛ علی پور عزت؛ سحر باغبانی


3. اثرات خودشیفتگی مدیران بر آشفتگی سازمانها

دوره 6، شماره 18، زمستان 1387، صفحه 79-93

آرین قلی پور؛ حسین خنیفر؛ سمیرا فاخری کوزه کنان