نویسنده = عادل آذر
طراحی مدل اعتماد آگاهانۀ ذی‌نفعان به سازمان (مورد مطالعه: مشتریان شرکت‌های خودروسازی داخلی)

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 393-410

10.22059/jomc.2018.205054.1006809

حمیدرضا عسگری ده آبادی؛ سید علی اکبر احمدی؛ حسن درویش؛ عادل آذر


شناسایی نسل‎ها در محل کار ایران

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 947-975

10.22059/jomc.2017.62533

مراد مسافری قمی؛ عباسعلی رستگار؛ عادل آذر؛ حسین دامغانیان


فهم شناختی مدیران از اثربخشی مدیریتی: کاربست روش شبکه خزانه

دوره 13، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 317-342

10.22059/jomc.2015.54104

حسن دانایی فرد؛ لیلا مرتضوی؛ علی اصغر فانی؛ عادل آذر