کلیدواژه‌ها = بدبینی سازمانی
شناسایی عوامل مؤثر بر بدبینی سازمانی و سنجش آن در دانشگاه‌های دولتی استان قم**

دوره 11، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 159-180

10.22059/jomc.2014.36644

حمید زارع؛ زلفا حق¬گویان؛ زهرا کریمی اصل


بدبینی سازمانی: علل و پیامدهای آن

دوره 7، شماره 19، مرداد 1388، صفحه 141-119

اکبر حسن پور؛ روح الله نوری؛ مجتبی کیایی