کلیدواژه‌ها = رفتارهای شهروندی سازمانی
بررسی تأثیر سلامت سازمانی درک‌شده توسط کارکنان بر رفتارهای شهروندی سازمانی

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 605-624

10.22059/jomc.2017.126222.1006433

آرزو سهرابی؛ کاظم حسن زاده؛ مرجان فیاضی؛ مهدی بهرام زاده