موضوعات = آسیب شناسی فرهنگ سازمانی و دستابی به مولفه های اسناد بالادستی و اسناد چشم انداز
تعداد مقالات: 3