موضوعات = مدیریت فرهنگ سازمانی و عملکرد مدیران
واکاوی مدل تفویض اختیار مدیران در فرهنگ اسلامی

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 221-235

10.22059/jomc.2023.358003.1008537

اردشیر شیری؛ فاطمه فاضل پور؛ زهرا حیدرنژاد


بررسی رابطة سبک رهبری تحول گرا با تعالی سازمان در جهاد دانشگاهی

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 589-610

10.22059/jomc.2016.57639

فاطمه اسلامی الوارسی؛ کاوه تیمورنژاد؛ امیررضا نعیمی ثابت مقدم