نویسنده = پورعزت، علی اصغر
تعداد مقالات: 2
2. مبانی استقرار و توسعه دولت هوشمند

دوره 4، شماره 3، تابستان 1385

علی اصغر پورعزت؛ غزاله طاهری عطار