نویسنده = شامی، معصومه
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل OEM (مورد مطالعه: نواحی آموزش‌وپرورش استان قم)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1201-1221

10.22059/jomc.2016.55434

مرضیه سادات حسینی؛ معصومه شامی؛ حسین خنیفر


2. بررسی موانع رشد بیمه‌های انرژی در صنعت بیمة کشور و پیشنهاد راهکارهای مناسب

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 681-696

10.22059/jomc.2014.53092

معصومه شامی؛ حسین خنیفر؛ حمیدرضا حسن زاده