موضوعات = مناسبات بین مدیریت فرهنگ سازمانی و روش های تحقیق کیفی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر گزاره‌های خودکارآمدی بر کیفیت حسابرسی: تحلیلی بر فهم فرهنگ فردگرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jomc.2019.280223.1007780

علی اکبر سلیمی؛ مهدی صفری گرایلی؛ حسن ولیان