نویسنده = علی اصغر فانی
فهم شناختی مدیران از اثربخشی مدیریتی: کاربست روش شبکه خزانه

دوره 13، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 317-342

10.22059/jomc.2015.54104

حسن دانایی فرد؛ لیلا مرتضوی؛ علی اصغر فانی؛ عادل آذر


فرهنگ سازمانی حلقة مفقودة شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 1173-189

10.22059/jomc.2014.51179

اسداله کردنائیج؛ علی اصغر فانی؛ زهرا مسعودی


تبیین نقش میانجی ادراک سیاست‌ سازمانی بین رفتار سیاسی کارکنان و عوامل فردی، شغلی و سازمانی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 21-39

10.22059/jomc.2014.50181

علی اصغر فانی؛ فاطمه شیخی نژاد؛ حسن دانایی فرد؛ علیرضا حسن زاده