نویسنده = �������������������������� ����������
طراحی مدل سازمان خادم با استفاده از دیمتل فازی

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 173-192

10.22059/jomc.2019.233672.1007232

عباس شول؛ مصطفی هادوی‌نژاد؛ علی سیاح‌پور


طراحی مدل ساختاری تفسیری پیشران‌های سازمان شرنگ‌آلود

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 347-367

10.22059/jomc.2018.210980.1006895

سلطنه اسدزاده؛ مصطفی هادو‏ی‌نژاد