نویسنده = علی شریعت نژاد
ارائه الگوی پیدایش مدیریت ذره بینی؛ چگونگی شکل گیری مدیریت ذره بینی با روش مدلسازی-ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

10.22059/jomc.2023.358099.1008538

علی شریعت نژاد؛ سیروس حبیبی راد


ارائه الگوی دیده‌بانی منابع انسانی در جهت تعالی معماری سرمایه های انسانی با روش مدلسازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.22059/jomc.2023.360438.1008562

علی شریعت نژاد؛ سیده مریم موسوی زاده؛ رضوان منتی


شناسایی و تحلیل دلایل و پیامدهای پدیده محرومیت احساسی با روش FCM.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22059/jomc.2024.369568.1008621

علی شریعت نژاد؛ سیروس حبیبی راد