کلیدواژه‌ها = رفتار سازمانی
بررسی مؤلفه‏های گرایشی در الگوی رفتار سازمانی مبتنی بر اخوت اسلامی

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 507-527

10.22059/jomc.2021.304248.1008066

مجتبی درودی؛ غلامعلی عزیزی کیا؛ محسن منطقی؛ مجید زارع شحنه


فهم رفتار سازمانی مبتنی بر فقه

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 299-316

10.22059/jomc.2019.238637.1007303

محسن منطقی؛ علی آقا پیروز؛ صمصام الدین قوامی؛ محمد علی زاده


بررسی تأثیر سازمانی رهبری خدمتگزار بر رفتار شغلی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه زنجان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 165-186

10.22059/jomc.2017.60529

رضا طهماسبی؛ داوود عباسی؛ مهدی فتاحی؛ مظاهر یوسفی امیری