کلیدواژه‌ها = تسهیم دانش
بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی در تسهیم دانش (مورد مطالعه: دانشجویان شاغل دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران)

دوره 13، شماره 3، آبان 1394، صفحه 647-665

10.22059/jomc.2015.54733

مظاهر یوسفی امیری؛ آرین قلی پور؛ داوود عباسی؛ محسن قربانلو


ارتقای توانمندسازی روان شناختی در پرتو تسهیم دانش

دوره 13، شماره 3، آبان 1394، صفحه 879-905

10.22059/jomc.2015.54743

رحمت الله قلی پور؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی