موضوعات = مدیریت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای
معنا و مفهوم فرهنگ کیفیت از منظر ذینفعان در دانشگاه تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22059/jomc.2023.364285.1008585

مرتضی مالمیر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ مرضیه دهقانی


ساخت پرسشنامه‌ای میزان‌شده برای انداز‌ه‌‌گیری فرهنگ ارزشیابی در آموزش عالی : یک پژوهش آمیخته مدل توسعه ابزار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22059/jomc.2024.371651.1008636

مرتضی مالمیر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ مرضیه دهقانی