موضوعات = مدیریت فرهنگ سازمانی و تئوری های نوین مدیریت
شناسایی پیشایندها و پسایندهای مدیریت اثر سازمانی با رویکرد فراترکیب و دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

10.22059/jomc.2022.339064.1008426

مریم طهرانی؛ سعید جعفری نیا؛ یاسمن قربانی


ارائۀ الگوی فرهنگ مربیگری در پارک های علم و فناوری کشور

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 249-272

10.22059/jomc.2019.275206.1007720

معصومه داستانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ داریوش غلام زاده؛ آذر قلی زاده