موضوعات = فرهنگ سازمانی و معنویت
تعداد مقالات: 3
3. بررسی و تبیین تأثیر روایتگری سازمانی در ایجاد فرهنگ اخلاق‌مدار و معنوی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1159-1178

10.22059/jomc.2016.55432

محمد حسین مقدسان؛ محمد علی سرلک؛ آسیه اندیشمان؛ اکبر بهمنی