موضوعات = مدیریت فرهنگ سازمانی و نوآوری و خلاقیت
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر حافظۀ احساسی در نوآوری سازمانی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 903-923

10.22059/jomc.2018.116073.1006255

حنظله زینوند لرستانی؛ داود فیض