کلیدواژه‌ها = مدیریت منابع انسانی
روند تکاملی الگوی راهبردهای منابع انسانی

دوره 12، شماره 4، دی 1393، صفحه 697-718

10.22059/jomc.2014.53095

مرتضی غضنفری؛ میرعلی سیدنقوی