موضوعات = طراحی و تبیین مدلهای رایج فرهنگ سازمانی و بومی سازی برخی مدلها
الگوی رهبری مبتنی بر قدرت نرم در آموزش عالی ایران

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 649-669

10.22059/jomc.2016.58883

عباس رشنوادی؛ حسن زارعی متین؛ غلامرضا جندقی؛ سید مهدی الوانی


الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد جهادی (مورد مطالعه: دفاع مقدس)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 27-46

10.22059/jomc.2016.56505

حسین خصاف مفرد؛ محسن باقری نصرآبادی