کلیدواژه‌ها = مدیریت
طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگ مدرسة موفق

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 41-60

10.22059/jomc.2022.346909.1008482

فضایل کیانی؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ تقی اکبری


تحولات استراتژیک فرهنگ و مدیریت در فرایند جهانی شدن

دوره 4، شماره 2، خرداد 1385

محمد‌صادق ضیایی؛ محمدمهدی اسماعیلی؛ فرزاد زیویار


نگاهی جامع به خود کنترلی دو سازمان

دوره 2، شماره 3، دی 1383

دکتر على نقى امیرى


دولت الکترونیک: انتخاب یا اجبار

دوره 2، شماره 1، فروردین 1383

دکتر ابوالحسن فقیهى نور؛ محمد یعقوبى