موضوعات = مدیریت فرهنگ سازمانی و مدیریت اسلامی
فهم رفتار سازمانی مبتنی بر فقه

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 299-316

10.22059/jomc.2019.238637.1007303

محسن منطقی؛ علی آقا پیروز؛ صمصام الدین قوامی؛ محمد علی زاده


بررسی رابطة آموزه‌های اسلامی قابل ادراک با متغیرهای اثربخشی پیام تبلیغاتی در حوزة تبلیغ کالاهای مصرفی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 181-201

10.22059/jomc.2016.56512

سیدمحمود حسینی امیری؛ میرزا حسن حسینی؛ اوژن کریمی؛ زین العابدین رحمانی رحمانی