موضوعات = فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری
واکاوی جایگاه مشاغل در الگوی معماری مدیریت منابع انسانی در (مطالعه موردی:شرکت کارگزاری بیمه سایپا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

10.22059/jomc.2023.332761.1008367

جبار باباشاهی؛ حمید رضا یزدانی؛ عذرا azra