کلیدواژه‌ها = عملکرد
فرهنگ‌سازمانی دوسوتوان و عملکرد: نقش حیاتی دوسوتوانی سازمانی

دوره 13، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 1245-1266

10.22059/jomc.2016.55436

محمود مرادی؛ کیخسرو یاکیده؛ فاطمه مدنی