کلیدواژه‌ها = عدالت توزیعی
رابطۀ عدالت آموزشی ادراک‌شده با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 125-143

10.22059/jomc.2019.224016.1007101

محسن دیبایی صابر؛ رضا میرعرب رضی


بررسی نقش احساس عدالت سازمانی در گرایش افراد به فساد در سازمان

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 529-550

10.22059/jomc.2017.125015.1006415

هوشنگ تقی زاده؛ غلامرضا سلطانی فسقندیس


بررسی و تبیین تأثیر عدالت سازمانی بر فضیلت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری رشت)

دوره 13، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 1223-1243

10.22059/jomc.2016.55435

تورج حسن زاده ثمرین؛ حسن نیکرو احمدگورابی


تأثیر عدالت سازمانی و جوّ سازمانی بر رفتارهای ضد تولید

دوره 11، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 181-197

10.22059/jomc.2014.36645

هاجر براتی؛ حمیدرضا عریضی؛ آذر براتی؛ کامران سرهنگی؛ حمیدرضا رنجبر


بررسی رابطه‌ی عدالت سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی

دوره 10، شماره 25، تیر 1391، صفحه 175-201

10.22059/jomc.2012.29918

رضوان شاه‌حیدری‌پور؛ امین‌رضا کمالیان


بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

دوره 7، شماره 20، بهمن 1388، صفحه 79-101

محمد حقیقی؛ ایمان احمدی؛ حمید رامین مهر