کلیدواژه‌ها = نظریة داده‌بنیاد
تعداد مقالات: 6
1. طراحی مدل عصیان سازمانی بر اساس نظریۀ داده‌‌بنیاد

دوره 18، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 613-634

10.22059/jomc.2020.278464.1007757

مالک شیخی؛ اکبر اعتباریان؛ رضا ابراهیم زاده


2. تعادل نامتقارن در بستر سازمان‌های مردم‌نهاد

دوره 18، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 683-701

10.22059/jomc.2019.288957.1007885

سیدمحمد مقیمی؛ سیما ساغروانی


3. ارائۀ الگوی فرهنگ مربیگری در پارک های علم و فناوری کشور

دوره 18، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 249-272

10.22059/jomc.2019.275206.1007720

معصومه داستانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ داریوش غلام زاده؛ آذر قلی زاده


6. بررسی و تبیین مدل مربی‌گری در آموزش منابع انسانی براساس نظریه داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 375-398

10.22059/jomc.2014.51515

کورش فتحی واجارگاه؛ اباصلت خراسانی؛ سمیه دانشمندی؛ مانی آرمان