موضوعات = مدل ها و راهکار های جدید جذب ، آموزش ، باآوری و نگهداشت منابع انسانی
شهروندی شرکتی و نقش آن در شکل‌گیری اعتماد و هویت سازمانی

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 399-419

10.22059/jomc.2019.242265.1007338

اصغر مشبکی اصفهانی؛ سهیل نجات؛ فرشته خلیلی پالندی


رابطۀ یادگیری خودراهبر و یادگیری سازمانی در سازمان‌های آموزشی

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 827-850

10.22059/jomc.2019.224789.1007111

علی مقدم‌زاده؛ زهرا علی‌اکبری؛ ابراهیم مزاری


بررسی رابطه برون گرایی و درون گرایی با رضایت شغلی شخصیت در معلولان شاغل

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 1025-1042

10.22059/jomc.2016.60498

حسین عبداللهی؛ محمد کمالی؛ حسین مبارکی


نیازسنجی آموزشی مدیران و معاونان کاروان‌های حج تمتع

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 1043-1066

10.22059/jomc.2016.60490

زینب مولوی؛ سید ابراهیم اسدللهی؛ علی مقدم زاده


تبیین نقش تاب‌آوری بر بهزیستی ذهنی و رابطه آن‌ها با خودکارآمدی

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 1181-1199

10.22059/jomc.2016.60496

فرهاد فرهادی امجد؛ سید محمد میرکمالی