موضوعات = فرهنگ سازمانی و شهروند سازمانی
تعداد مقالات: 7
1. ایجاد یک فرهنگ عاطفی مثبت: اثر ارتباطات داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با تأکید بر نقش رفتار شهروندی سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

10.22059/jomc.2020.301187.1008024

داود فیض؛ زهرا احمدی الوار


2. فراترکیب(مرور سیستماتیک) متغیرهای مدل پیشران های هوش فرهنگی مدیران در راستای ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

10.22059/jomc.2020.297019.1007985

ابراهیم علیخان گرگانی؛ حسنعلی آقاجانی؛ قربانعلی آقااحمدی؛ مرضیه گرجی پشتی


4. نگاهی به نقش دولت در تقویت فرهنگ مشارکت شهروندان

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 331-351

10.22059/jomc.2017.62519

حسین رحمت الهی؛ احسان آقامحمدآقایی؛ مهدی بالوی؛ منوچهر توسلی نائینی